۲۴ بهمن ۱۴۰۲ - ۲۲:۲۱
کارنامه ۱۰ ماهه هفت شرکت خودروساز بررسی شد
روایت رسمی از جاماندگی تولید خودرو
وزارت صنعت، معدن و تجارت رسما میزان جا‌ماندگی شرکت‌های خودروساز از برنامه تولید امسال را اعلام کرد. با انتشار آمارنامه دی‌ماه وزارت صمت در بخش خودرو، مشخص شد خودروسازان در حوزه سواری نتوانسته‌اند مطابق با برنامه این وزارتخانه پیش بروند و به احتمال فراوان، برنامه موردنظر محقق نخواهد شد. براساس آنچه در آمارنامه دی‌ماه آمده‌است، خودروسازان باید طی سال جاری نزدیک به یک‌میلیون و ۶۸۰‌هزار دستگاه محصول سواری را به تولید می‌رساندند. این در حالی است که تا پایان دی، کل تولید آن‌ها به یک‌میلیون و ۱۰۰‌هزار دستگاه نیز نرسیده است.
کد خبر: ۱۳۹۰

به گزارش کارنا، خودروسازان برای تحقق برنامه وزارت صمت، باید در دوماه پایانی سال حدود ۵۸۰‌هزار دستگاه محصول دیگر تولید کنند؛ رقمی که معادل تولید پنج‌ماه آن‌ها در سال‌جاری است. با توجه به آمار موردنظر، خودروسازان تا پایان دی‌ماه امسال حدود ۶۷‌درصد برنامه وزارت صمت را محقق کرده‌اند.

عملکرد تولید ۱۰ماهه غول‌های «مخصوص»
طبق آنچه در آمارنامه دی‌ماه وزارت صنعت، معدن و تجارت آمده، بیشترین حجم تولید در برنامه‌ریزی این وزارتخانه، به ایران‌خودرو تعلق دارد. این شرکت براساس برنامه وزارت صمت باید ۷۳۵‌هزار و ۳۳۱دستگاه محصول را به تولید برساند، این در حالی است که تا پایان دی‌ماه امسال، تولید این شرکت کمی بیش از ۴۶۲‌هزار دستگاه بوده است؛ بنابراین بزرگ‌ترین خودروساز ایران در ۱۰ماه امسال ۶۳‌درصد از برنامه مدنظر را محقق کرده است. اگر فرض کنیم برنامه تولید ۷۳۵‌هزار و ۳۳۱دستگاهی مربوط به کل سال‌جاری باشد، ایران‌خودرو باید در دوماه پایانی ۲۷۳‌هزار دستگاه محصول دیگر را به تولید برساند تا برنامه صمت را محقق کند. به عبارت بهتر، ایران‌خودرویی‌ها باید هر ماه حدود ۱۳۷‌هزار دستگاه محصول را به تولید برسانند. این در حالی است که متوسط تولید ایران‌خودرو در ۱۰ماه امسال نزدیک به ۷۴‌هزار دستگاه بوده است. این آمار نشان می‌دهد تولیدی که ایران‌خودرو باید برای تحقق برنامه امسال داشته باشد، ۱.۸برابر متوسط تیراژ ماهانه‌اش است؛ بنابراین به نظر می‌رسد ایران‌خودرویی‌ها موفق به تحقق برنامه مدنظر وزارت صمت در سال‌جاری نخواهند شد. اگر همین عدد متوسط ماهانه را لحاظ کنیم، تولید ایران‌خودرو در پایان سال به ۶۱۰‌هزار دستگاه خواهد رسید. با این فرض، آبی‌های جاده‌مخصوص بیش از ۸۰‌درصد برنامه تولید امسال را محقق خواهند کرد.

به سایپا برویم و ببینیم این شرکت در تحقق برنامه وزارت صمت چه وضعی دارد. طبق آمارنامه دی‌ماه وزارت صمت، این شرکت باید ۶۴۹‌هزار و ۷۸۵دستگاه محصول را به تولید برساند و این در حالی است که تا پایان دی‌ماه امسال، تولید سایپا ۳۹۴‌هزار و ۴۴۸دستگاه بوده است؛ بنابراین دومین خودروساز بزرگ ایران در ۱۰ماه امسال ۶۱‌درصد از برنامه مدنظر را محقق کرده است. اگر فرض کنیم برنامه تولید ۶۴۹‌هزار و ۷۸۵دستگاهی مربوط به کل سال‌جاری باشد، سایپا باید در دوماه پایانی ۲۵۵‌هزار و ۳۳۷دستگاه محصول دیگر را به تولید برساند تا برنامه صمت را محقق کند. به عبارت بهتر، سایپایی‌ها باید ماهی حدود ۱۲۸‌هزار دستگاه محصول را به تولید برسانند. این در حالی است که متوسط تولید سایپا در ۱۰ماه امسال نزدیک به ۶۵‌هزار دستگاه بوده است. این آمار نشان می‌دهد تولیدی که سایپا باید برای تحقق برنامه امسال داشته باشد، حدودا دو برابر متوسط تیراژ ماهانه‌اش است؛ بنابراین به نظر می‌رسد سایپا نیز مانند ایران‌خودرو موفق به تحقق برنامه مدنظر وزارت صمت در سال‌جاری نخواهد شد. اگر همین عدد متوسط ماهانه را لحاظ کنیم، تولید سایپا در پایان سال به حدود ۵۱۵‌هزار دستگاه خواهد رسید. با این فرض، سایپایی‌ها ۷۹‌درصد برنامه تولید امسال را محقق خواهند کرد. با تجمیع آمار ایران‌خودرو و سایپا به عنوان دو غول «جاده‌مخصوص»، مشخص می‌شود برنامه در نظر گرفته‌شده از سوی وزارت صمت برای تولید امسال آنها، بالغ بر یک‌میلیون و ۳۸۵‌هزار دستگاه بوده است. با این حال آن‌ها تا پایان دی امسال، حدود ۸۵۷‌هزار دستگاه تولید داشته‌اند. برای تحقق برنامه موردنظر، جمع تولید دو شرکت در دوماه پایانی امسال باید به حدود ۵۳۰‌هزار دستگاه برسد.

«مدیران» از برنامه جلو می‌زند؟
از خودروسازان وابسته به دولت بگذریم و به شرکت‌های بخش خصوصی سری بزنیم و ببینیم آن‌ها برای تحقق برنامه وزارت صمت چه کرده‌اند.

در آمارنامه وزارت صمت، نام پنج شرکت بخش خصوصی شامل مدیران‌خودرو، کرمان‌موتور، بهمن‌موتور، آرین پارس‌موتور و خودروسازی فردا آمده که در این بین، بیشترین برنامه تولید به مدیران‌خودرو تعلق دارد. این شرکت براساس برنامه وزارت صمت باید ۱۲۱‌هزار و ۲۰۰ دستگاه محصول را به تولید برساند و این در حالی است که تا پایان دی‌ماه امسال، تولید این شرکت حدود ۱۱۸‌هزار دستگاه بوده است؛ بنابراین بزرگ‌ترین خودروساز بخش خصوصی ایران در ۱۰ ماه امسال ۹۷‌درصد از برنامه مدنظر را محقق کرده است. اگر فرض کنیم برنامه تولید ۱۲۱‌هزار و ۲۰۰ دستگاهی مربوط به کل سال‌جاری باشد، مدیران‌خودرو باید در دوماه پایانی تنها کمی بیش از ۳‌هزار و ۲۰۰ دستگاه محصول دیگر را به تولید برساند تا برنامه صمت را محقق کند؛ بنابراین این خودروساز کار راحتی برای تحقق این برنامه دارد و حتی می‌تواند بیش از برنامه موردنظر تیراژ داشته باشد.

متوسط تولید مدیران‌خودرو در ۱۰ ماه امسال بالغ بر ۱۲‌هزار دستگاه بوده است. اگر همین عدد متوسط ماهانه را لحاظ کنیم، تولید مدیران‌خودرو در پایان سال به حدود ۱۴۲‌هزار دستگاه خواهد رسید. با این فرض، مدیران‌خودرو حدودا ۲۱‌هزار دستگاه بیش از برنامه وزارت صمت در سال‌جاری تولید خواهد‌داشت. دیگر خودروساز بخش خصوصی کرمان‌خودرو نام دارد که به اندازه رقیب خود –مدیران‌خودرو- در تحقق برنامه صمت توفیق نداشته است.

این شرکت براساس برنامه وزارت صمت باید ۸۲‌هزار و ۵۰ دستگاه محصول را به تولید برساند و این در حالی است که تا پایان دی‌ماه امسال، تولید این شرکت حدود ۵۸‌هزار دستگاه بوده است؛ بنابراین دومین خودروساز بزرگ بخش خصوصی کشور در ۱۰ ماه امسال ۷۱‌درصد از برنامه مدنظر وزارت صمت را محقق کرده است. اگر فرض کنیم برنامه تولید ۸۲‌هزار و ۵۰ دستگاهی مربوط به کل سال‌جاری باشد، کرمان‌خودرو باید در دوماه پایانی ۲۴‌هزار و ۵۰ دستگاه محصول دیگر را به تولید برساند تا برنامه صمت را محقق کند. به عبارت بهتر، کرمان‌خودرویی‌ها باید ماهی ۱۲‌هزار دستگاه محصول را به تولید برسانند. این در حالی است که متوسط تولید کرمان‌خودرو در ۱۰ ماه امسال کمتر از ۶‌هزار دستگاه بوده است. این آمار نشان می‌دهد تولیدی که کرمان‌خودرو باید برای تحقق برنامه امسال داشته باشد، دو برابر متوسط تیراژ ماهانه‌اش است. باید منتظر ماند و دید کرمان‌خودرو می‌تواند در دو ماه انتهایی سال‌جاری با تولید ۲۴‌هزار دستگاه محصول دیگر، برنامه مدنظر وزارت صمت در سال‌جاری را محقق کند؟ اگر عدد متوسط ماهانه را لحاظ کنیم، تولید کرمان‌خودرو در پایان سال به ۷۰‌هزار دستگاه خواهد رسید. با این فرض، کرمانی‌ها ۸۵‌درصد از برنامه صمت را عملی خواهند کرد.

«بهمن» چه کرد؟
به گروه بهمن برویم؛ سومین خودروساز بزرگ بخش خصوصی که شرایطی شبیه کرمان‌خودرو دارد. طبق برنامه وزارت صمت، این شرکت باید ۵۷‌هزار و ۶۴۳ دستگاه خودرو را به تولید برساند و این در حالی است که تا پایان دی‌ماه امسال، تولید این شرکت کمی بیش از ۴۱‌هزار دستگاه بوده است؛ بنابراین سومین خودروساز بزرگ بخش خصوصی در ۱۰ ماه امسال ۷۱‌درصد از برنامه مدنظر را محقق کرده است. اگر فرض کنیم برنامه تولید ۵۷‌هزار و ۶۴۳ دستگاهی مربوط به کل سال‌جاری باشد، گروه بهمن باید در دوماه پایانی سال ۱۶‌هزار و ۶۴۳ دستگاه محصول دیگر را به تولید برساند تا برنامه صمت را محقق کند. به عبارت بهتر، گروه بهمن باید ماهی حدود ۸‌هزار و ۴۰۰ دستگاه خودرو را به تولید برساند. این در حالی است که متوسط تولید گروه بهمن در ۱۰ ماه امسال نزدیک به ۴ هزار و ۱۰۰ دستگاه بوده است. این آمار نشان می‌دهد تولیدی که گروه بهمن باید برای تحقق برنامه امسال داشته باشد، دو برابر متوسط تیراژ ماهانه‌اش است. اگر عدد متوسط ماهانه را لحاظ کنیم، تولید گروه بهمن در پایان سال به حدود ۵۰‌هزار دستگاه خواهد رسید. با این فرض، بهمنی‌ها بیش از ۸۶‌درصد برنامه تولید امسال را محقق خواهند کرد.

گروه بهمن چندی پیش در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که اختصاص نیافتن ارز موردنیاز به این شرکت، سبب شده تولید مطابق برنامه پیش‌نرود. به نظر می‌رسد تخصیص نیافتن ارز لازم و کافی، مشکل همه خودروسازان داخلی و یکی از دلایل عقب‌ماندن‌شان از برنامه تولید است. دیگر خودروساز بخش خصوصی به نام آرین‌پارس‌موتور، تا پایان دی‌ماه ۱۰‌هزار و ۵۶۴ دستگاه تولید داشته است. این در حالی است که برنامه مدنظر وزارت برای این شرکت، ۱۳‌هزار و ۷۶۱ دستگاه در نظر گرفته شده‌است. با این حساب، این شرکت ۷۷‌درصد از برنامه تولید خود را محقق کرده است. این شرکت برای تحقق برنامه موردنظر باید بیش از ۳‌هزار دستگاه محصول دیگر را در دو ماه پایانی امسال تولید کند، حال آنکه متوسط تولید ماهانه‌اش به هزار و ۱۰۰ دستگاه نیز نمی‌رسد.

در نهایت، اما دیگر خودروساز بخش خصوصی به نام «فردا» تا پایان دی امسال ۵‌هزار و ۴۵۸ دستگاه تولید داشته است. این در شرایطی است که برنامه مدنظر وزارت صمت برای «فردا» ۱۹‌هزار و ۲۲۰ دستگاه است، بنابراین این خودروساز بخش خصوصی تنها ۲۸‌درصد از برنامه وزارت صمت را محقق کرده است. «فردا» برای تحقق این برنامه باید ظرف دوماه پایانی سال بیش از ۱۳‌هزار و ۷۰۰ دستگاه تولید داشته باشد. این در حالی است که متوسط تولید ماهانه این شرکت ۶۰۰ دستگاه نیز نبوده است. «فردا» در بین شرکت‌های تحت بررسی، کمترین میزان تحقق برنامه وزارت صمت را به خود اختصاص داده است.
منبع: دنیای اقتصاد

ارسال نظر