۰۹ تير ۱۴۰۳ - ۱۸:۱۲
سهم ۷۴ درصدی خودرو از بازار بیمه
براساس آمار دو ماهه نخست امسال از بازار بیمه، بخش خودرو سهم ۷۴ درصدی از تعداد بیمه‌نامه‌های صادره از کل دارد و بیمه درمان با ۲۹ هزار میلیارد تومان در جایگاه اول حق بیمه تولیدی از بازار بیمه طی این مدت قرار دارد.
کد خبر: ۴۴۰۸

به گزارش کارنا، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران اخیرا آمار دو ماهه اول صنعت بیمه در سال ۱۴۰۳ را منتشر کرده که بر اساس آن بیمه درمان، شخص ثالث و مازاد، عمر و بدنه اتومبیل در صدر حق بیمه تولیدی و خسارت پرداختی قرار دارند.

در این مدت، بیش از ۱۰.۹ میلیون بیمه نامه صادر شده است که در قیاس با مدت مشابه در سال قبل حدود ۱۰.۳ درصد رشد داشته است. همچنین در این مدت، ۱۲.۷ میلیون فقره خسارت پرداخت شده که رشد آن نسبت به مدت مشابه در سال گذشته ۱۶.۹ درصد است.


حق بیمه تولیدی و خسارت پرداختی

در فروردین و اردیبهشت ماه سال جاری حجم حق بیمه تولیدی و خسارت پرداختی به ترتیب ۶۲.۲ همت و ۲۷.۳ همت (هزار میلیارد تومان) است که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته به ترتیب ۴۷.۷ و ۶۱.۶ درصد افزایش داشته است.

در این مدت حق بیمه تولیدی در چهار رشته بیمه درمان ۴۶.۷ درصد، شخص ثالث و مازاد ۲۲ درصد، زندگی (عمر) ۱۱.۲ درصد و بدنه اتومبیل ۵.۳ درصد بوده که به ترتیب فوق ۴۷ درصد، ۲۳.۱ درصد، ۱۰ درصد و ۱۰ درصد از خسارت پرداختی را شامل میشود.

همچنین نسبت خسارت در مدت مورد اشاره ۴۳.۸ درصد است که در قیاس با مدت مشابه سال قبل ۳.۸ درصد افزایش داشته است.

سهم بیمه درمان از بازار بیمه در سال ۱۴۰۳

در دوماهه نخست سال جاری سهم حق بیمه تولیدی رشته بیمه درمان ۲۹ همت (هزار میلیارد تومان) است که ۴۶.۷ درصد از سهم کل بازار بیمه را در این دوماه به خود اختصاص داده و نسبت به مدت مشابه در سال ۱۴۰۲ حدود ۵۵.۷ درصد رشد داشته است.

در این مدت (فروردین و اردیبهشت سال جاری) تعداد ۴۲۰ هزار و ۲۵۱ فقره بیمه نامه در حوزه بیمه درمان صادر شده که ۲۵۳ درصد نسبت به مدت مشابه در سال قبل رشد داشته و ۳.۸۶ درصد از سهم کل بازار بیمه را به خود اختصاص داده است.

میزان خسارت پرداختی در بیمه درمان طی دوماهه نخست سال جاری ۱۲.۸ همت است که نسبت به دوره مشابه قبلی ۶۶.۷ درصد رشد داشته و ۷۴ درصد از سهم کل بازار بیمه را در بخش خسارت پرداختی به خود اختصاص داده است. همچنین نسبت خسارت در رشته بیمه درمان طی این مدت ۴۴.۰۹ درصد است.

سهم بیمه شخص ثالث و مازاد از بازار بیمه

بر اساس این گزارش، رشته بیمه شخص ثالث طی دوماهه نخست سال جاری با ۱۳.۶ همت حق بیمه تولیدی، ۴۶.۶ درصد رشد نسبت به مدت مشابه و همچنین ۲۱.۹ درصد از سهم کل در جایگاه دوم بازار بیمه طی این مدت قرار گرفته است.

همچنین، طی این مدت تعداد سه میلیون و ۷۲۲ هزار و ۶۵۴ فقره بیمه نامه در رشته شخص ثالث صادر شده است که نسبت به مدت مشابه در سال قبل ۷.۷ درصد رشد داشته و ۳۴.۱ درصد از سهم کل بازار بیمه در حوزه تعداد بیمه نامه صادر در این مدت را به خود اختصاص داده است.

میزان خسارت پرداختی در بیمه‌های شخص ثالث در دوماهه نخست سال جاری ۶.۲ همت است که با ۶۳ درصد رشد نسبت به مدت متناظر در سال قبل ۲۳ درصد از سهم کل را در حوزه خسارت پرداختی به خود اختصاص داده است. همچنین نسبت خسارت پرداختی در رشته بیمه شخص ثالث طی این مدت ۴۶ درصد است.

سهم بیمه زندگی (عمر) از بازار بیمه

حق بیمه تولیدی در رشته بیمه عمر طی دوماهه نخست امسال ۶.۲ همت است که با ۳۸.۵ درصد رشد ۱۱.۲ درصد از سهم کل بازار بیمه را در این مدت به خود اختصاص داده است.

تعداد بیمه نامه‌های صادره برای بیمه عمر در این مدت، یک میلیون و ۹۵ هزار و ۹۳ فقره بیمه نامه است که با ۴.۸ درصد رشد، ۱۰ درصد از سهم کا بازار بیمه در حوزه بیمه نامه‌های صادره را به خود اختصاص داده است.

میزان خسارت پرداختی در این حوزه ۲.۷ همت است که با ۴۱.۲ درصد رشد، ۱۰ درصد از سهم کل در بازار بیمه را به خود اختصاص داده است. همچنین نسبت خسارت پرداختی در بیمه عمر طی دوماهه نخست امسال ۳۶.۳ درصد است.

سهم بیمه بدنه اتومبیل از بازار بیمه

بیمه بدنه اتومبیل در دو ماهه نخست امسال جایگاه چهارم را در حوزه حق بیمه تولیدی با ۳.۲ همت داشته و رشد ۴۰ درصدی نسبت به مدت مشابه در سال قبل تجربه کرده است که شامل ۵.۲ درصد از سهم کل بازار بیمه در حوزه حق بیمه تولیدی طی این مدت می‌شود.

در حوزه تعداد بیمه نامه صادره طی این مدت، در رشته بیمه بدنه اتومبیل ۶۹۳ هزار و ۲۴۵ فقره بیمه نامه صادر شده است که با ۱۴.۵ درصد رشد، ۶.۳ درصد از سهم که بازار بیمه را در حوزه تعداد بیمه نامه به خود اختصاص داده است.

سهم بیمه بدنه اتومبیل در حوزه خسارت پرداختی ۲.۷ همت است که با رشد ۶۵ درصدی ۹.۹ درصد از سهم کل بازار بیمه را در حوزه خسارت پرداختی، شامل می‌شود. همچنین میزان نسبت خسارت در این رشته (بدنه اتوموبیل) ۸۲.۵ درصد است.

سایر رشته‌های بیمه‌ای

در بخش حق بیمه تولیدی، پس از چهار رشته بیمه فوق الذکر، به ترتیب بیمه‌های مسئولیت با ۲.۶ همت و سهم ۴.۳ درصدی، حوادث راننده با ۲.۱ همت و سهم ۳.۴ درصدی، آتش سوزی با ۱.۵ همت و سهم ۲.۵ درصدی، مهندسی با ۰.۸ همت و سهم ۱.۳ درصدی و همچنین نقت و انرژی با ۰.۶ همت و سهم یک درصدی در جایگاه‌های بعدی قرار گرفته اند.

در بخش تعداد بیمه نامه‌های صادره طی دو ماهه نخست سال جاری رشته بیمه حوادث راننده با ۳.۷ میلیون فقره بیمه نامه صادره و سهم ۳۴ درصدی از کل در جایگاه نخست قرار دارد. پس از بیمه‌های شخص ثالث و مازاد (سهم ۳۴ درصدی)، زندگی (سهم ۱۰ درصدی)، بدنه اتومبیل (سهم ۶.۳ درصدی) و درمان (سهم ۳.۸ درصدی)، بیمه حوادث با ۴۲۳ هزار فقره بیمه نامه و سهم ۳.۸ درصدی، بیمه آتش سوزی با ۳۸۲ هزار فقره بیمه نامه و سهم ۳.۵ درصدی و بیمه مسئولیت با ۳۱۱ هزار فقره بیمه نامه و سهم ۲.۸ درصدی در جایگاه‌های بعدی این بخش از بازار بیمه قرار دارند.

همچنین در حوزه خسارت پرداختی در بازار بیمه طی دوماهه نخست امسال، پس از بیمه‌های فوق الذکر (درمان، شخص ثالث و مازاد، عمر و بدنه اتومبیل) بیمه‌های آتش سوزی با ۰.۹ همت و سهم ۳.۴ درصدی، حوادث راننده با ۰.۸۹ همت و سهم ۳.۲ درصدی و بیمه مسئولیت با ۰.۵ همت و سهم ۱.۸ درصدی در چیگاه‌های بعدی در بخش خسارت پرداختی بازار بیمه قرار گرفته‌اند.

گفتنی است؛ در این مدت، سه رشته بیمه شخص ثالث و مازاد، بدنه اتومبیل و حوادث راننده که به بخش خودرو مربوط می‌شوند در مجموع، ۳۰.۶ درصد از سهم کل حق بیمه تولیدی، ۷۴.۶ درصد از سهم کل تعداد بیمه نامه صادره، ۳۶.۳ درصد از سهم کل خسارت پرداختی بازار بیمه را به خود اختصاص داده‌اند.

منبع:ایسنا

ارسال نظر